Statut Przedszkola NR 6

Statut

Przedszkola Nr6

w Augustowie

Tekst ujednolicony z dnia 19.02.2014r

PODSTAWY PRAWNE

Statut opracowano na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 18 lipca 2013r)

 2. Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. wraz z aktami wykonawczymi (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112
  z późniejszymi zmianami ) wraz z aktami wykonawczymi.

  3. Rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z dnia 21 maja 2001r. ( Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz.624 z późniejszymi zmianami)

 1. Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U.
  z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami).

 2. Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U.
  z dnia 30 sierpnia 2012r.)

 3. Kodeksu Pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami).

  7. Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991r. Nr 120 poz. 526 i

  527).

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne.............................................................. str. 2

ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola....................................................... str. 2

ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań przedszkola................................... str. 4

ROZDZIAŁ IV Organy przedszkola.................................................................. str. 12

ROZDZIAŁ V Organizacja przedszkola.......................................................... str. 20

ROZDZIAŁ VI Nauczyciele i inni pracownicy................................................. str. 26

ROZDZIAŁ VII Wychowankowie przedszkola................................................. str. 39

ROZDZIAŁ VIII Współpraca z rodzicami........................................................... str. 43

ROZDZIAŁ IX Przepisy końcowe..................................................................... str. 47

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.1 Publiczne Przedszkole Nr 6, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną,

która:

 1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

 2. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

  2. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy Śródmieście 29 w Augustowie

  3. Organem prowadzącym jest Gmina Miasta Augustów

  4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

  5. Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Nr 6 w Augustowie

  6. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach.

  7. Przedszkole prowadzi:

  1) wychowanie przedszkole dla dzieci w wieku 3 - 6 lat;

  2) obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkole.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§ 2. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

§ 3. 1. Celem wychowania przedszkolnego jest:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;

 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

  § 4. 1. Cele wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 3 ust. 1 przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

 2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

 3. wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

 4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

 5. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

 6. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

 7. wychowanie przez sztukę;

  - dziecko widzem i aktorem

  - muzyka i śpiew, pląsy i taniec

  - różne formy plastyczne

 8. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

 9. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

 10. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

 11. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

 12. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

 13. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

ROZDZIAŁ III

Sposoby realizacji zadań przedszkola

§ 5. 1. Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.

2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub zadań, które mogą być realizowane w ramach zajęć dodatkowych, określonych
w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
.

3. Program wychowania przedszkolnego zawiera:

 1. szczegółowe cele kształcenia i wychowania;

 2. treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

 3. sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci,

 4. metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

  4. Program wychowania przedszkolnego może być dopuszczony do użytku
  w przedszkolu, jeżeli spełnia wymagania zawarte w
  § 5. 2 i § 5. 3 oraz jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

  5. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, dyrektor przedszkola może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu.

  6. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku w przedszkolu dyrektor na wniosek nauczyciela lub nauczycieli, zgodnie z procedurą dopuszczania programów.

  7.Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

  8.Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej.

  § 6. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece ( jednego) dwojga nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami grupy. Dyrektor przedszkola zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy.

  § 7. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:

 1. realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 72.1 i 73.1 niniejszego statutu;

 2. zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym według zasad:

  1. co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę: w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela,

  2. co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, na wycieczce ( organizowane są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, porządkowe i ogrodnicze),

  3. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

  4. pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel zagospodarowuje dowolnie, w tym są czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.

 3. opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela , który uwzględnia : równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu;

 4. przestrzeganie liczebności grup;

 5. odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

 6. oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

 7. prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;

 8. kontroli obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku;

 9. umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;

 10. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

 11. zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

 12. ogrodzenie terenu przedszkola;

 13. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

 14. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;

 15. wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;

 16. wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

 17. dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci

 18. zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi imprezach i wycieczkach poza teren przedszkola;

 19. przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

  § 8. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną.

 1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

 2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.

  § 9. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:

 1. z niepełnosprawności;

 2. z niedostosowania społecznego;

 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

 4. ze szczególnych uzdolnień;

 5. ze specyficznych trudności w uczeniu się;

 6. z zaburzeń komunikacji językowej;

 7. z choroby przewlekłej;

 8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

 9. z niepowodzeń edukacyjnych;

 10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

 11. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

  § 10. 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z;

  1) rodzicami uczniów,

 1. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”,

 2. placówkami doskonalenia nauczycieli,

 3. innymi przedszkolami, szkołami, placówkami,

 4. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

  § 11. 1. W przedszkolu powołuje się zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  1.Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów tworzących zespół należy w

  szczególności :

  a/ rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb

  rozwojowych i edukacyjnych dzieci, w tym predyspozycji i uzdolnień,

  b/określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno –

  pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania,

  c/dokonanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielonej dzieciom, w tym

  efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych,

  resocjalizacyjnych i innych zajęć, stosownie do potrzeb,

  d/przedstawienie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem,

  e/opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno –

  terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych,

  f/ opracowanie i wdrażanie planów działań wspierających dzieci, mających opinię

  poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

  g/ podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie

  problemów wychowawczych,

  h/organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy

  psychologiczno – pedagogicznej dla wychowanków, ich rodziców i nauczycieli,

  i/podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanków,

  rodziców i nauczycieli,

  j/ wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne

  dzieci,

  k/współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z

  zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

  § 12. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycieli w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń prowadzonych przez nauczycieli, wychowawców grup i specjalistów.

  a)Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w przedszkolu rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym zainteresowania i uzdolnienia.

  b)Nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści w przedszkolu, szkole i placówce prowadzą w szczególności w przedszkolu – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna).

  c) W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym dyrektora przedszkola.

  d)Dyrektor przedszkola( art. 2 pkt 5 ustawy ), może wyznaczyć inną niż wymienioną w ust.5 osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w przedszkolu.

  e) Nauczyciele , wychowawcy grup i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt. 5 ustawy.

  § 13. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną , ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia.

  § 14. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych
  i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

  § 15.1 Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to:

 1. korekcyjno kompensacyjne, organizowane dla dzieci, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 dzieci;

 2. logopedyczne, organizowane dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć od 2 do 4 dzieci;

 3. socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

 4. za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

  § 16. W przedszkolu zatrudniony jest logopeda. Może być zatrudniony pedagog,
  psycholog lub terapeuta pedagogiczny.

  § 17.1 Do zadań logopedy należy:

 1. przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z grupy zerowej i pięcioletniej w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej i pisma – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej;

 2. diagnozowanie dzieci z grup młodszych pod kątem wady wymowy na prośbę rodziców lub nauczyciela;

 3. prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi;

 4. utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu dla rodziców;

 5. udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;

 6. prowadzenie terapii logopedycznej poprzez prowadzenie raz w miesiącu ćwiczeń logopedycznych we wszystkich grupach przedszkolnych;

 7. prowadzenie pomocy psychologiczno –pedagogicznej;

 8. stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno –kompensacyjne;

 9. organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy;

 10. organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym;

 11. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

  1. Do zadań psychologa należy:

 1. przeprowadzanie badań psychologicznych dzieci i ustalanie na ich podstawie potencjalnych możliwości dziecka wytypowanego drogą obserwacji lub badań sondażowych, a także zgłaszanych przez rodziców;

 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec dziecka, rodziców i nauczycieli;

 3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli;

 4. badanie i diagnozowanie dojrzałości szkolnej;

 5. współorganizowanie i udział w warsztatach dla rodziców;

 6. konsultowanie zgłaszanych problemów i udzielanie wskazań wychowawczych;

 7. prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;

 8. opiniowanie na użytek władz oświatowych, zdrowia i sprawiedliwości sytuacji podopiecznych dzieci, po otrzymaniu pisemnego wniosku od tych instytucji

 9. wspieranie wychowawców grup w działaniach wynikających z programów wychowawczego i profilaktyki ( o ile jest taki wdrożony).

 10. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

  3. Do zadań pedagoga należy:

 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;

 2. określanie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

 3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

 4. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programy wychowania przedszkolnego w stosunku do dzieci z udziałem rodziców i wychowawców;

 5. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

 6. prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania.

 7. wspomaganie i pomoc nauczycieli w realizacji dopuszczonych do użytku programów wychowania przedszkolnego;

 8. diagnozowanie dojrzałości szkolnej;

 9. opracowywanie programów profilaktycznych, w przypadku potrzeby ich posiadania.

 10. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

  § 18. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, logopeda w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

  § 19. W przedszkolu co najmniej dwa razy w roku prowadzone są prelekcje, warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

  § 20.1.Dzieci przyjęte do przedszkola, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

  2. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

  3.Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć.

  4.W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innym przedszkolu.

  5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w domu rodzinnym.

  6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane odpowiednio:

 1. z grupą wychowawczą w przedszkolu, albo;

 2. indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu przedszkola w zakresie określonym w orzeczeniu w odniesieniu do dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

  7. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.

  8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

  9. Na podstawie orzeczenia, dyrektor przedszkola ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

  10. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni.

  11. Dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor przedszkola w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu przedszkola.

  § 21.1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:

 1. opiniowanie wniosków rodziców kierowanych do Burmistrza Miasta Augustowa

 2. występowania o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów i organizacji.

  § 22.1. Każdy rodzic ( prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków przedszkolu.

  2. Przedszkole pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.

ROZDZIAŁ IV

Organy przedszkola

§ 23. 1. Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor przedszkola;

 2. Rada Pedagogiczna;

 3. Rada Rodziców.

  § 24 Każdy z wymienionych organów w, § 23.1 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem przedszkola.

  § 25. 1. Dyrektor przedszkola:

 1. kieruje przedszkolem jako jednostką samorządu terytorialnego;

 2. jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;

 3. jest organem nadzoru pedagogicznego;

 4. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

 5. wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

  § 26. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

  § 27. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.

  § 28. Dyrektor przedszkola:

 1. kieruje działalnością opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną, a szczególności:

  1. kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości,

  2. przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej,

  3. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

  4. udziela nauczycielom pomocy w opracowywaniu miesięcznych planów pracy,

  5. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,

  6. przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku wnioski i uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

  7. dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela,

  8. współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,

  9. stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w przedszkolu,

  10. udziela na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub w formie indywidualnego nauczania,

  11. organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach określonych w statucie przedszkola i decyduje o jej zakończeniu,

  12. zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do przedszkola, które temu obowiązkowi podlegają,

  13. dopuszcza do użytku przedszkolnego programy wychowania przedszkolnego,

  14. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący,

  15. powołuje Komisję rekrutacyjną, gdy zachodzi taka konieczność,

  16. inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych,

  17. umożliwiana podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,

  18. opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli,

  19. skreśla wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, z zachowaniem zasad zapisanych w § 101 statutu.

 2. organizuje działalność przedszkola, a w szczególności:

  1. opracowuje arkusz organizacyjny do dnia 30 kwietnia każdego roku szkolnego w którym określa: liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole i przedstawia do zatwierdzenia przez organ prowadzący

  2. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i dydaktyczne,

  3. zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku przedszkola i placu przedszkolnym,

  4. dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne,

  5. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość,

  6. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola,

  7. opracowuje projekt planu finansowego przedszkola,

  8. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

  9. dokonuje co najmniej dwa razy w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw,

  10. organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe,

  11. powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku przedszkola,

  12. odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

  1. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

  2. powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych,

  3. dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny,

  4. decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej,

  5. organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych w przedszkolu,

  6. opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych,

  7. dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego,

  8. przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi przedszkola,

  9. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników,

  10. udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa,

  11. załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,

  12. wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem,

  13. wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego,

  14. przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący,

  15. dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

  16. określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy,

  17. odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym,

  18. współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania,

  19. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

   § 29.1 Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora przedszkola.

   2.Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

   § 30. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.

   § 31. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

   § 32. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.

   § 33. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

 1. uchwala regulamin swojej działalności;

 2. zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;

 3. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;

 4. podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy zapisane dziecko;

 5. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;

 6. uchwala statut przedszkola i wprowadzane zmiany do statutu.

  § 34. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

  1. opiniuje przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego;

  2. opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

  3. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

  4. opiniuje projekt finansowy przedszkola;

  5. opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora przedszkola;

  6. opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;

  7. wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;

  8. opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;

  9. opiniuje ramowy rozkład dnia w przedszkolu;

  10. opiniuje organizację przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia.

   § 35. Rada Pedagogiczna ponadto:

 1. przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;

 2. może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;

 3. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;

 4. głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora przedszkola;

 5. ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan przedszkola i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;

 6. uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;

 7. może wybierać delegatów do Rady Przedszkola, jeśli taka będzie powstawała;

 8. wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola;

 9. wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

 10. zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

  § 36. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub, co najmniej 1/3 jej członków.

  § 37. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków. Uchwały są numerowane i gromadzone w formie pisemnej w księdze uchwał.

  § 38. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

  § 39. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

  § 40. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie pisemnej w Księdze Protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej, którą przechowuje się w archiwum przedszkola, zgodnie Instrukcją Archiwizacyjną.

  § 41. 1. W przedszkolu działa Rada Rodziców.

   1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola.

   2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola.

   3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału przedszkolnego.

   4. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.

   5. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic ( prawny opiekun).

   6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

     1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

     2. szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;

     3. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

   7. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.

   8. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.

    § 42. 1. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:

     1. uchwala regulamin swojej działalności;

     2. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy, o ile taki jest wprowadzany;

     3. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki, o ile taki jest wprowadzany.

 1. Programy, o których mowa w § 49 ust. 1 pkt 2 i 3 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną.
 2. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego i Profilaktyki, programy te ustala Dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 43. 1. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:

  1. opiniuje projekt planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora;

  2. opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;

  3. opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

  4. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;

  5. opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć;

   § 44. Rada Rodziców może:

   1. wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

   2. występować do dyrektora przedszkola, innych organów przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;

   3. delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;

   4. delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

    § 45. Zasady współpracy organów przedszkola

    1. Wszystkie organa przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

    2. Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi przedszkola w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi przedszkola.

    3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

    4. Organa przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

    5. Uchwały organów przedszkola prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.

    6. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.

    7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

     8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w przedszkola.

     9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem

     drogi służbowej i zasad ujętych w § 49 niniejszego statutu.

     § 46.Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola.

 1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

  1. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola;

  2. przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

  3. dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

  4. o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

 2. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

 3. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

 4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

 5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

ROZDZIAŁ V

Organizacja przedszkola

§ 47.1 Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

a) czas pracy poszczególnych oddziałów,

b) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

c) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w

zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju

i stopnia niepełnosprawności.

§ 48. Przedszkole jest 5 - oddziałowe.

§ 49. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora ustala się na 11 godzin dziennie, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

§ 50.1 Podstawa programowa jest realizowana w godzinach zgodnie z uchwałą Rady Miasta Augustów w godzinach od 7.00- 12.00

2.Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezpłatne.

§ 51. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola.

§ 52. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

§ 53. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa.

§ 54. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 17.oo.

§ 55. 1. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:

 1. 5 sal do zajęć dla poszczególnych grup;

 2. kuchnię;

 3. szatnię dla dzieci;

 4. pomieszczenia administracyjne i gospodarcze;

 5. pokój zajęć logopedycznych;

 6. plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych.

  § 56. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna jest prowadzona na podstawie programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez dyrektora. W przedszkolu jest realizowany Program Wychowawczy , Program Profilaktyki , uchwalone przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

  § 57. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

  § 58.1 W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe: nauka języka angielskiego, zajęcia umuzykalniające itp

  1. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

   1. z dziećmi w wieku 3 - 4 lat - około 15 minut;

   2. z dziećmi w wieku 5 - 6 lat – około 30 minut.

    3. Zajęcia dodatkowe organizowane są zgodnie z ustawą o systemie oświaty dla wszystkich dzieci w ramach budżetu przedszkola.

    § 59.1. Przedszkole, na życzenie rodziców ( prawnych opiekunów) organizuje naukę religii dla grupy nie mniejszej niż 7 osób z oddziału.

 1. W przypadku mniejszej liczby dzieci, których rodzice ( prawni opiekunowie) złożyli pisemne życzenie udziału ich dzieci w nauce religii, naukę religii prowadzi się w grupie między oddziałowej.

 2. Nauka religii odbywa się w przedszkolu w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych.

  § 60. Grupy między oddziałowe.

  1. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno –wychowawczych w grupach między oddziałowych.

  2. Grupa między oddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 6.00 – 7.00 i 16.00 – 17.00 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola. Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci od godziny 6.00 do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od godziny 16.00 do momentu zamknięcia przedszkola.

  3. Ilość dzieci w grupie między oddziałowej nie może przekraczać 25.

  4. W okresach niskiej frekwencji dzieci ( ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie.

  5. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się w grupach o strukturze między oddziałowej, zgodnie z Regulaminem Organizacji Wycieczek

  § 61. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

  § 62. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel ( nauczyciele) opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

  § 63. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów). Proporcje zachowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym ustala się wg. zasad zamieszczonych w § 7 ust.2 .

  § 64. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu.

 1. W godzinach 6.00 – 7.00:

  1. schodzenie się dzieci,

  2. zabawy swobodne w kącikach zainteresowań,

 2. W godzinach 7.00 - 8.00:

  1. prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym,

  2. zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem bądź indywidualnie,

 3. W godzinach 8.00 - 11.30:

  1. ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem,

  2. przygotowanie do śniadania

   c) śniadanie,

   d) zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań,

   e) prace nauczycielki indywidualne lub z małym zespołem o charakterze

   wyrównawczym, stymulującym, korekcyjnym,

   f) zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci

   w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej,

   g) zabawy ruchowe z prawidłami,

   h) spacery w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym,

   i) zabawy w ogrodzie przedszkolnym,

   j) przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.

 4. W godzinach 11.30 – 13.00:

 1. obiad,

 2. zajęcia programowe o charakterze poszerzającym,

 3. opowiadanie lub czytanie bajek, zabawa w teatr,

 4. zabawy uspokajające i relaksujące,

 5. spacer, zabawy w ogrodzie lub w kącikach zainteresowań,

 6. zajęcia dodatkowe

  W oddziale I , II i III po obiedzie dzieci leżakują.

 1. W godzinach 13.00 – 17.00

  1. zabawy dowolne lub zabawy w ogrodzie

  2. przygotowanie do podwieczorku

   c) podwieczorek

   d) prace nauczycielki o charakterze korekcyjnym, wyrównawczym, stymulującym i

   obserwacyjnym,

   e) gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne,

   f) zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci.

   § 65. Odpłatność za przedszkole.

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Urząd Miasta Augustów oraz rodziców ( prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

  2.Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała Rady Miasta Augustowa . Opłaty obejmują:

 1. opłatę za zajęcia świadczone przez przedszkole ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

 2. opłatę za żywienie dzieci

  3. Na początku każdego roku szkolnego dyrektor przedszkola zawiera z rodzicem (prawnym opiekunem) „Umowę o Świadczeniu Usług”.

  4. Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz za pobyt reguluje umowa, o której mowa w ust. 3 .

  5. Dzienna opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych. Wysokość opłaty za wyżywienie ustalana jest przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

  6.Opłata, o której mowa w ust.4 podlega zwrotowi w kwocie równej iloczynowi dni usprawiedliwionej nieobecności i stawki za wyżywienie. Zwrot nadpłaty następuje w formie odliczenia od należności w następnym miesiącu.

  7.Opłata za zapewnienie opieki poza godzinami koniecznymi do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego tj. 5 godzin dziennie realizowana jest zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

  8. Opłata, o której mowa w ust.7 podlega zwrotowi w kwocie równej iloczynowi godzin usprawiedliwionej nieobecności i stawki za jedną godzinę pobytu dziecka ponad podstawę programową. Zwrot nadpłaty następuje w formie odliczenia od należności w następnym miesiącu.

  9. Deklaracje dotyczące czasu pobytu dziecka w przedszkolu , a tym samym wysokości wnoszenia opłat, rodzic przedkłada w Karcie Zgłoszenia do Przedszkola i Umowie o świadczeniu usług przedszkolnych. Podejmowanie w trakcie roku szkolnego jakichkolwiek zmian do wcześniejszych deklaracji wymaga pisemnego wystąpienia rodzica do dyrektora przedszkola. W uzasadnionych przypadkach dyrektor uwzględnia zmiany z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.

  10. Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz za pobyt należy dokonywać od 10 do 15 – tego każdego miesiąca na konto placówki lub w formie gotówkowej u intendenta we wskazanym terminie.

  11. W przypadku wnoszenia opłat po terminie wskazanym w statucie przedszkola przedszkole może naliczyć ustawowe odsetki.

 1. W przypadku powstania zaległości w opłatach, o których mowa w ust.2 przekraczających jeden miesiąc, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.

 2. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemne wypowiedzenie umowy z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca po zakończeniu wypowiedzenia. Nadpłatę za wyżywienie można odebrać, po złożeniu wniosku, w kasie lub przekazać na cele przedszkola.

  § 66. Pracownik przedszkola ma prawo korzystać z posiłków wydawanych przez kuchnię przedszkola. Pracownik pokrywa w całości koszt „ wsadu do kotła” oraz koszty osobowe i koszty wytworzenia posiłku.

  § 67.1. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkól wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 1. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

  § 68.1 Przedszkole może posiadać sztandar, godło oraz ceremoniał.

  § 69.1. W przedszkolu utworzone może być stanowisko wicedyrektora.

 1. Na stanowisko wicedyrektora powołuje dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.

 2. Do zakresu zadań wicedyrektora należy:

  1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie obserwacji zajęć u wskazanych przez dyrektora nauczycieli;

  2. Prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie ich do księgowości;

  3. Prowadzenie księgi zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwo;

  4. Kontrolowanie dokumentacji pedagogicznej;

  5. Opracowywanie analizy wyników badań efektywność nauczania i wychowania,

  6. Przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego dla nauczycieli;

  7. Udostępnianie rodzicom i nauczycielom informacji o formach pomocy materialnej;

  8. Wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;

  9. Przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego za staż dla wskazanych przez dyrektora nauczycieli;

  10. Opracowywanie projektu planu pracy na każdy rok szkolny;

  11. Bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji zadań zleconych nauczycielom;

  12. Opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje nauczycieli;

  13. Opracowywanie planu imprez przedszkolnych;

  14. Pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonym przez dyrektora godzinach;

  15. Zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowemu;

  16. Nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami działającymi w przedszkolu za zgodą dyrektora i pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;

  17. Opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków z nadzoru pedagogicznego;

  18. Kontrolowanie realizacji podstawy wychowania przedszkolnego;

  19. Kontrolowanie realizacji indywidualnego nauczania;

  20. Egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli, dzieci i rodziców postanowień statutu przedszkola.;

  21. Dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;

  22. Kontrolowanie pracy pracowników obsługi;

  23. Przygotowywanie materiałów celem ich publikacji na stronie www przedszkola oraz systematyczne kontrolowanie jej zawartości;

  24. Zastępowanie dyrektora na czas jego nieobecności;

  25. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym przepisami;

  26. Wykonywanie innych zadań bieżących zleconych przez dyrektora.

   § 70. W przedszkolu mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.

ROZDZIAŁ VI

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkoli

§ 71. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

§ 72.1. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

 1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

 2. otoczenie opieką każdego dziecko od chwili jego przyjęcia do przedszkola;

 3. prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;

 4. kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;

 5. dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;

 6. tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;

 7. bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci. Informowanie o jego osiągnięciach lub brakach, rodziców zgodnie z zasadami przyjętymi w przedszkolu.

 8. wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;

 9. rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;

 10. organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami dzieci;

 11. doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rad Pedagogicznych, udział w lekcjach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego;

 12. aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;

 13. przestrzeganie dyscypliny pracy;

 14. prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola;

 15. kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;

 16. dbanie o wystrój sali powierzonej opiece;

 17. przestrzeganie tajemnicy służbowej;

 18. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

 19. opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;

 20. wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

 21. Przeprowadzanie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,

  w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole

  podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 22. Przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o

  gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5-letnich.

 1. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:

  1. dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych bytowych a także potrzeb i oczekiwań;

  2. tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;

  3. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;

  4. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym;

  5. organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;

  6. utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem i logopedą lub innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne;

  7. wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na niepowodzenia;

  8. wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi – życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali;

  9. okazywanie troski i życzliwości do każdego dziecka;

  10. unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka;

  11. stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;

  12. współpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, intendentem w sprawach żywienia dzieci;

  13. wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;

  14. dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola;

  15. udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;

  16. przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola.

   § 73. 1. Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci.

   Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany:

 1. skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie BHP i P/PPŻ , a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;

 2. do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;

 3. do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;

 4. nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa;

 5. do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;

 6. nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu.

 7. kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;

 8. dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;

 9. zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola;

 10. usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;

 11. udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;

 12. nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

  2. Przedszkole zatrudnia nauczycieli zajęć dodatkowych, którzy prowadzą zajęcia w obecności nauczyciela wychowawcy i są współodpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na ich zajęciach.

  § 74. 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w przedszkolu są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

  2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

 1. przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

 2. wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

 3. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

 4. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

 5. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

 6. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

 7. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

 8. sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

 9. złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;

 10. złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora szkoły oświadczenia o stanie majątkowym.

  3. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

  § 75. Zadania pracowników przedszkola

  1. Zadania intendenta.

 1. Do zadań intendenta związanych z obiegiem pieniędzy należy:

  1. pobieranie zaliczek z kasy na zakup artykułów żywnościowych i rozlicznie się z nich na bieżąco po uprzednim przedstawieniu rachunków do akceptacji dyrektora,

  2. przyjmowanie odpłatności od rodziców i personelu na kwitariuszu K103, K104, rozliczanie dochodów DBFO.

 1. Do zadań kierownika gospodarczego związanych z gospodarką magazynową należą:

  1. sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem, wpisywanie sprzętów do poręcznych ksiąg inwentarzowych oraz na liszki inwentarzowe po ich uprzednim oszacowaniu,

  2. prowadzenie kartotek materiałowych, ewidencji pozaksięgowych, aktualizacji wywieszek inwentarzowych,

  3. zabezpieczenie magazynów przed pożarem, kradzieżą i zanieczyszczeniem,

  4. racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku,

  5. utrzymywanie czystości (sprzątanie) magazynów żywnościowych.

 2. Do zadań intendenta związanych z działalnością organizacyjno – gospodarczą należą:

  1. wykonywanie badań profilaktycznych,

  2. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich przepisów dotyczących bhp i p/ poż,

  3. udział w szkoleniach bhp i p/poż,

  4. uczestniczenie w kasacji i spisach z natury,

  5. zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  6. wykonywanie poleceń dyrektora.

 3. Do zadań intendenta związanych z żywieniem dzieci i personelu należą:

  1. planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością oraz umieszczanie jadłospisu do wiadomości rodziców,

  2. wydawanie do kuchni artykułów żywieniowych za potwierdzeniem kucharza i wpisywanie ich do dziennika żywieniowego,

  3. przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie,

  4. prowadzenie magazynu żywieniowego, właściwe przechowywanie produktów i zabezpieczanie ich przed zniszczeniem,

  5. prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego,

  6. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów do przygotowywania posiłków zgodnie z przeznaczeniem).

   2. Zadania kucharki:

 1. uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;

 2. przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących norm;

 3. pobieranie z magazynu produktów żywieniowych w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie ich zabezpieczenie przed użyciem;

 4. dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;

 5. utrzymywanie czystości i porządku w kuchni;

 6. pobieranie i zabezpieczanie próbek pokarmowych posiłków na potrzeby kontroli Sanepidu;

 7. znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;

 8. natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelakich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i życia;

 9. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż;

 10. udział w szkoleniach bhp i p/poż;

 11. wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związany z organizacją pracy w przedszkolu.

3. Zadania pomocy kuchennej:

 1. obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków;

 2. rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych;

 3. przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki;

 4. pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;

 5. mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego;

 6. sprzątanie kuchni, obieralni, zmywalni, szafy ze sprzętem kuchennym;

 7. wykonywanie poleceń kucharza wynikających z codziennego podziału prac;

 8. zastępowanie kucharza podczas jego nieobecności;

 9. znajomość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;

 10. współodpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni;

 11. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż;

 12. udział w szkoleniach bhp i p/poż;

 13. wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związany z organizacją pracy w przedszkolu.

4. Zadania starszej woźnej:

 1. Sprzątanie:

  Codziennie

  1. zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu (na mokro) ze sprzętów,

  2. zakładanie fartucha ochronnego podczas podawania posiłków.

 2. Opieka nad dziećmi:

  1. pomoc dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na dwór,

  2. opieka w czasie spacerów i wycieczek,

  3. pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety,

  4. udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,

  5. udział w dekorowaniu sali,

  6. sprzątanie po „małych przygodach”,

  7. pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.

 3. Przestrzeganie BHP:

  1. odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi,

  2. zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu.

 4. Gospodarka materiałowa:

  1. kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów, pomocy, znajomość stanu posiadania,

  2. umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym,

  3. zabezpieczanie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu,

  4. dbałość o powierzony sprzęt, rośliny, zwierzęta,

  5. odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania.

 5. Sprawy ogólne:

  1. nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadaniem nauczycielek,

  2. dbałość o estetyczny wygląd zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek na prace indywidualne,

  3. mycie umywalek, sedesów (brodzika) wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących,

  4. sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych,

  5. zmywanie, pastowanie w miarę potrzeby częściowo (raz na miesiąc całości).

 6. Do codziennych obowiązków należy utrzymanie we wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania.

  1 raz w miesiącu:

  a) generalna porządki – mycie okien, drzwi, lamperii, parapetów, glazury,

  b) pranie firanek, mycie podłóg, listew, lamp oświetleniowych,

  c) mycie zabawek, sprzętów, mebli.

 1. Organizacja posiłków:

  1. przynoszenie naczyń do sali nie wcześniej niż pół godziny przed posiłkiem (przykrywanie ściereczką),

  2. rozdawanie 3 razy dziennie właściwych porcji dzieciom według ilości podanej do kuchni –

  3. estetyczne podawanie posiłków (uwzględnienie noży, widelców),

  4. przestrzeganie obowiązków wydania ciepłych posiłków,

  5. podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia (zmywanie kubeczków po użyciu)

  6. pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących,

  7. odpowiedzialność za sztućce

5. Zadania pomocy nauczyciela:

1. Zatrudniona jest w oddziale dzieci 3 –letnich wymagających szczególnej troski i

opieki , ponadto najmniej samodzielnych. .W uzasadnionym przypadk może być

również zatrudniona również w grupie 4-latków.

Do jej obowiązków należy :

a) ciągłe przebywanie z dziećmi, pomoc przy czynnościach higienicznych i

samoobsługowych

b) pomoc nauczycielce w czynnościach wynikających z organizacji dnia,

c) pomoc nauczycielki wykonuje inne czynności wynikające z organizacji pracy

przedszkola zlecone przez dyrektora

6. Zadania robotnika do prac ciężkich :

 1. systematyczne lokalizowanie usterek występujących w przedszkolu poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń;

 2. kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, wodno kanalizacyjnych, grzewczych, elektro – energetycznych, klimatyzacyjnych;

 3. systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów zgłaszanych ustnie lub zapisywanych w zeszycie usterek;

 4. wykonywanie prac remontowo – budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu, przygotowania, zlecanych przez dyrektora;

 5. dbanie o powierzony sprzęt;

 6. utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych;

 7. udział w szkoleniach bhp i p/poż;

 8. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż;

 9. wykonywanie poleceń dyrektora.

  7. Zadania inspektora BHP:

 1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

 2. informowanie Dyrektora, o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz występowanie z wnioskami zmierzającymi do eliminacji bądź ograniczania stwierdzonych zagrożeń;

 3. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

 4. udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i w dokumentacji;

 5. udział w przekazywaniu do użytkowania:

  1. nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części,

  2. urządzeń i aparatury stwarzającej zagrożenia zawodowe oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników i dzieci,

 1. sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

 2. udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

 3. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;

 4. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

 5. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

 6. doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

 7. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną praca;

 8. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;

 9. współpraca z dyrektorem w zakresie organizowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

 10. współpraca z laboratoriami środowiska pracy w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz analizowanie wyników badań;

 11. współdziałanie z jednostkami służby medycyny pracy oraz lekarzami sprawującymi profilaktyczna opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;

 12. współdziałanie ze społecznym inspektorem pracy oraz z organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań, mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;

 13. uczestniczenie w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zespołach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;

 14. inicjowanie i rozwijanie na terenie przedszkola różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad ergonomii.

  Dyrektor przedszkola może powierzyć sprawowanie nadzoru nad bhp w placówce firmie

  zewnętrznej, po zawarciu umowy cywilno-prawnej lub pracownikowi przedszkola,

  posiadającemu uprawnienia.

  2. Inspektor BHP jest uprawniony do:

 1. przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w przedszkolu i w każdym innym miejscu wykonywania pracy;

 2. występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

 3. występowania do dyrektora z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

 4. występowania do dyrektora o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

 5. niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób;

 6. niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej;

 7. niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób;

 8. wnioskowania do dyrektora o niezwłoczne wstrzymanie pracy i zajęć w przedszkolu w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, wychowanków albo innych osób.

  8. Zadania Inspektora ds. p/poż:

 1. nadzór nad właściwym zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektów przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

 2. przeprowadzanie okresowych oraz doraźnych kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w obiektach Przedszkola nr 1 w Augustowie;

 3. wydawanie zaleceń pokontrolnych zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej w kontrolowanych obiektach;

 4. nadzór nad prawidłowym wyposażeniem, rozmieszczeniem i konserwacją podręcznego sprzętu gaśniczego;

 5. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiektach przedszkola ( instalacje sygnalizacji pożaru, klapy dymowe, stałe urządzenia gaśnicze itp.);

 6. opiniowanie dokumentacji prac remontowych, zmian sposobu użytkowania pomieszczeń, obiektów, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej;

 7. udział w komisjach odbioru inwestycji, prac remontowych, adaptacyjnych itp. wykonywanych w obiektach przedszkola;

 8. udział w komisjach przetargowych związanych z inwestycjami w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

 9. zgłaszanie Dyrektorowi wniosków zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej w obiektach przedszkola;

 10. przeprowadzanie wstępnych szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla nowo przyjętych pracowników;

 11. współpraca z Komendą Wojewódzką oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w zakresie prewencyjnym i operacyjnym;

 12. współpraca z dyrektorem w zakresie właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego;

 13. współpraca z dyrektorem przedszkola w praktycznym sprawdzaniu organizacji i warunków ewakuacji ( próbne alarmy);

 14. prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową obiektów przedszkola oraz z działalnością własną;

 15. udział w pracach komisji powołanych w celu ustalenia przyczyny powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

  Zadania w zakresie ochrony p/poż dyrektor powierza pracownikowi przedszkola,

  posiadającemu aktualne przeszkolenie w tym zakresie.

  9. Zadania głównej księgowej przedszkola :

  1) Prowadzi rachunkowość przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami

  polegającymi na:

  a)organizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwowania i kontroli

  dokumentów,

  b)bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu

  kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości

  finansowej,

  c)prowadzi gospodarkę finansową placówki zgodnie z obowiązującymi

  przepisami,

  d)jest odpowiedzialna za dokonywanie kontroli wewnętrznej, opracowywanie

  projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownictwo

  jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości,

  e)prowadzi księgowość w sposób syntetyczny, prowadzi urządzenie analityczne do

  konta 400 - „Koszty „ , analitykę do konta 231, analitykę dochodów i wydatków,

  urządzenia analityczne w zakresie dochodów i wydatków ZFŚS

  f)do zakresu jej czynności należy sporządzanie płac , rozliczeń ubezpieczeniowych

  ZUS , prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych, prowadzenie

  dokumentacji zasiłków rodzinnych, wychowawczych i pielęgnacyjnych,

  całokształtu dokumentacji związanej z gromadzeniem i przygotowywaniem

  informacji dotyczących wynagrodzeń pracowników, prowadzenie rozliczeń z

  Urzędem Skarbowym, wyliczanie nagród z zakładowego funduszu nagród,

  sporządzanie sprawozdawczości i informacji z zakresu zagadnień przez siebie

  prowadzonych , sporządzanie przelewów z rachunków bankowych 131, 189-11,

  naliczanie ryczałtów.

ROZDZIAŁ VII

Wychowankowie przedszkola

§ 76. Zasady rekrutacji do przedszkola.

  1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, według regulaminu Przedszkola Nr6 w Augustowie.

  2. Rekrutacja do przedszkola odbywa się w terminie określonym przez organ prowadzący. Przedszkole na stronie www podaje do publicznej wiadomości terminy przyjęć.

   § 77. Przedszkole obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, z zastrzeżeniem § 81.1.

   § 78. Dziecko w wieku 6 lat może odbywać w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

   § 79. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne może odbywać dziecko w wieku 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do wcześniejszego podjęcia nauki.

   § 80. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dziecko może być objęte wychowaniem przedszkolnym także po ukończeniu 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Warunkiem kontynuowania pobytu lub przyjęcia dziecka do przedszkola po ukończeniu 7 roku życia jest dostarczenie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie, której mieszka dziecko o odroczeniu obowiązku szkolnego.

   § 81. 1 W uzasadnionych przypadkach może być przyjęte do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

  1. Dziecko 2,5 –letnie może być przyjęte do przedszkola w przypadkach:

   1. niemożności zapewnienia dziecku całodobowej opieki;

   2. szybszego, niż przeciętny rozwój psychiczny i fizyczny dziecka.

    § 82. Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola ustala się zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów, do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych oraz Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia.

    § 83. Prawa i obowiązki przedszkolaka.

    1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

 2. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania;

 3. ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej;

 4. poszanowania jego godności osobistej;

 5. poszanowania własności;

 6. opieki i ochrony;

 7. partnerskiej rozmowy na każdy temat;

 8. akceptacji jego osoby.

 9. indywidualnego nauczania w przypadkach określonych w § 20.1 ;

 10. korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu;

 11. swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań , jeśli nie naruszają one praw innych;

  2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

 1. szanować kolegów i wytwory ich pracy;

 2. nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;

 3. szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;

 4. dbać o estetykę i czystość pomieszczeń ,w których przebywa;

 5. przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

 6. sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;

 7. przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;

 8. słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

  § 84. Nagrody i kary.

  1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone:

 1. ustną pochwałą nauczyciela.

 2. pochwałą do rodziców,

 3. nagrodą rzeczową,

 4. listem gratulacyjnym,

 5. pochwałą dyrektora ,

 6. odznaką honorową przedszkola.

  2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu:

 1. reprymendą – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania,

 2. odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza,

 3. odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy,

 4. powtarzanie poprawnego zachowania,

 5. czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw.

  3. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

  § 85. Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

  1. Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:

 1. nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad miesiąc;

 2. zalegania przez rodziców z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego;

 3. utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego;

 4. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

  2. Dyrektor przedszkola po uzyskaniu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej, na której wychowawca grupy referuje problem.

  3. Wychowawca zachowuje obiektywizm. Zapoznaje Radę Pedagogiczną o podjętych działaniach, zmierzających do ustania przyczyny, upoważniającej Radę Pedagogiczną do podjęcia uchwały o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

  4. Rada Pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji, podejmuje uchwałę w danej sprawie, zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.

  5. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi przedszkola.

  6. Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę Rady Pedagogicznej przez wydanie decyzji administracyjnej, którą doręcza rodzicom, a w przypadku niemożności doręczenia osobistego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

  7. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do Podlaskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

  8. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba, że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a.

ROZDZIAŁ VIII

Współpraca z rodzicami

§ 86. Prawa i obowiązki rodziców.

 1. Rodzice mają prawo do:

  1. wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;

  2. znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;

  3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

  4. wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;

  5. otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;

  6. wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;

  7. udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.;

  8. zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;

  9. wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych;

  10. wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców

  11. udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu.

 2. Rodzice mają obowiązek:

   1. regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;

   2. współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola;

   3. przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;

   4. odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;

   5. informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

   6. zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;

   7. znać i przestrzegać postanowień statutowych;

   8. przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;

   9. interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;

   10. kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;

   11. zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

   12. uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

   13. bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;

   14. śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;

   15. informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

   16. dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu.

   17. zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;

   18. kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.

    § 87. Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu.

    1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6.00 -8.00. Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawczyni grupy.

    2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.

    3. Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola.

    4. Na czas zajęć w budynku przedszkola, wejście do przedszkola jest zamykane na klucz, by nie umożliwić wejście osobom niepożądanym. Dodatkowo wejście jest monitorowane przez kamerę zewnętrzną umożliwiającą identyfikację osób wchodzących do obiektu.

    5. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.

    6. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.

    7. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby.

    8. Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy .

    9. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.

    10. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.

    11. Rodzice są zobowiązani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu kontaktowego i adres.

    § 88. Zasady odbierania dzieci z przedszkola.

    1. Rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola.

    2. Rodzice odbierają dzieci do godziny 17.00.

    3. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane.

    4. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic ( opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości ( nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego.

    5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.

    6. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

    7. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa ( osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).

    8. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.

    9. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

    10. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę – do 18.oo . Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami ( Powiatową Komendę Policji, ul Brzostowskiego 6 , tel.876439333 lub Pogotowie Policji 997 ).

    11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

    § 89. Wyposażenie wychowanka.

    1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.

    2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, przybory toaletowe do mycia zębów, pidżamę i poszwę ( w przypadku leżakowania), worek ze strojem gimnastycznym ( 5 i 6–latki). Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku. Na początku roku szkolnego wychowawczynie wywieszają spis materiałów i przyborów do zajęć plastycznych, w które należy dziecko zaopatrzyć.

    3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek. Za zepsucie i zagubienie przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

    4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

    § 90. Formy współpracy z rodzicami.

    1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych. Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:

 1. rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;

 2. ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;

 3. podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez:

   1. prowadzenie biblioteki dla rodziców z literaturą pedagogiczną pomagającą w wychowaniu dzieci oraz pokonywaniu trudności wychowawczych,

   2. prelekcje psychologa, pedagoga, lekarza specjalisty w dziedzinie stomatologii, logopedii na zebraniach ogólnych,

   3. rozmowy indywidualne,

   4. zebrania grupowe i ogólne,

   5. gazetkę dla rodziców

 1. uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły:

 1. zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie wiekowej,

 2. kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań,

 3. utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji o postępach i trudnościach dziecka.

 1. Przedszkole organizuje „ dni otwarte” dla nowoprzyjętych dzieci. Na zajęcia zgłaszają się rodzice wraz z dzieckiem. Zajęcia prowadzone są w celu:

 1. obserwowania przez rodziców kontaktów interpersonalnych nauczyciel-dziecko;

 2. oglądu bazy lokalowej przedszkola, wyposażenia sal;

 3. analizy stosowanych metod wychowawczych;

 4. obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;

 5. obniżenia poczucia lęku u dziecka i rodziców związanych przebywaniem poza domem

ROZDZIAŁ IX

Przepisy końcowe

§ 91. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 92. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przedszkola w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt.

§ 93. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.

§ 94. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do statutu jest identyczny, jak tryb jego uchwalania.

§ 95. O wprowadzonych zmianach (nowelizacjach) do statutu dyrektor przedszkola zawiadamia organ prowadzący i organ nadzorujący.

§ 94. Dyrektor przedszkola publikuje ujednolicony tekst statutu, jako załącznik do obwieszczenia, po otrzymaniu upoważnienia od Rady Pedagogicznej

Statut Przedszkola uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu………………………….

………………..

/ dyrektor/

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: BIP Przedszkola nr 6 w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wanda Sienkiewicz

Wprowadzający: Wanda Sienkiewicz

Data modyfikacji: 2014-02-20

Opublikował: Wanda Sienkiewicz

Data publikacji: 2014-02-20