Strona utworzona 2013-09-19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Bilans Adresat
jednostki budżetowej, Burmistrz Miasta Augustowa
Przedszkole Nr 6 w Augustowie zakładu budżetowego,
gospodarstwa pomocniczego
jednostki budżetowej
Numer indentyfikacyjny REGON sporządzony wysłać bez pisma przewodniego
na dzień 31.12.2012
Aktywa Stan na początek roku Stan na koniec roku Pasywa Stan na początek roku Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe 414 065,46 690 182,60 A. Fundusz 254 758,51 537 006,42
I. Wartości niematerialne i prawne I. Fundusz jednostki 1 438 608,04 1 785 507,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe 414 065,46 690 182,60 II. Wynik finansowy netto (+,-) 1 183 849,53 1 248 501,05
1. Środki trwałe 414 065,46 690 182,60 1.1. Zysk netto (+)
1.1. Grunty 1.2. Strata netto (-) 1 183 849,53 1 248 501,05
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 403 703,07 685 571,53 III. Nadwyżka środków obrotowych (-)
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)
1.4. Środki transportu V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
1.5. Inne środki trwałe 10 362,39 4 611,07 B. Państwowy fundusz celowy
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)
3. Środki przekazane na poczet inwestycji
III. Należności długoterminowe
IV. Długoterminowe aktywa finansowe - -
1.1. Akcje i udziały C. Zobowiązania długoterminowe
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 165 475,84 166 214,26
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe I. Zobowiązania krótkoterminowe 161 237,88 155 563,67
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 8 026,20 113,02
B. Aktywa obrotowe 6 168,89 13 038,08 1.2. Zobowiązania wobec budżetów 5 504,00 5 595,00
I. Zapasy 1 868,14 2 359,91 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 46 460,34 52 055,18
1.1. Materiały 1 868,14 2 359,91 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 101 184,55 97 772,89
1.2. Półprodukty i produkty w toku 1.5. Pozostałe zobowiązania
1.3. Produkty gotowe 1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)
1.4. Towary 1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 62,79 27,58
II. Należności krótkoterminowe 3 268,00 6 545,00 1.8. Rezerwy na zobowiązania
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług II. Fundusze specjalne 4 237,96 10 650,59
1.2. Należności od budżetów 1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 237,96 10 650,59
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 1.2. Inne fundusze
1.4. Pozostałe należności 3 268,00 6 545,00 E. Rozliczenia międzyokresowe - -
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
III. Środki pieniężne 1 032,75 4 133,17 II. Inne rozliczenia międzyokresowe
1.1. Środki pieniężne w kasie F. Inne pasywa
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 1 032,75 4 133,17
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego
1.4. Inne środki pieniężne
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe
V. Rozliczenia międzyokresowe
C. Inne aktywa
Suma aktywów 420 234,35 703 220,68 Suma pasywów 420 234,35 703 220,68
A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
..........................................................................................................................................
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 3.040,00zł
2. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych
3. Umorzenie środków trwałych 365443,86zł
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 49301,29zł
5. Odpisy aktualizujące należności
6. Umorzenie księgozbioru
Wanda Sienkiewicz Mirosława Osewska
.................................................... 2013-03-18 ................................................................................
Sporządził rok, miesiąc, dzień Kierownik jednostki

Metryka strony

Udostępniający: BIP Przedszkola nr 6 w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wanda Sienkiewicz

Wprowadzający: Wanda Sienkiewicz

Data modyfikacji: 2013-09-19

Opublikował: Wanda Sienkiewicz

Data publikacji: 2013-09-19